makléřská společnost

JAK POSTUPOVAT

Postup vyřizování pojistné události na motorovém vozidle
  • Klient informuje o vzniku pojistné události společnost AD-IN, vyplní oznámení o škodě, společnost AD-IN shromáždí od klienta požadované podklady.Zejména policejní protokol, velký technický průkaz, řídičský průkaz, plnou moc.
  • Klient zplnomocní společnost AD-IN k zastupování vůči pojišťovně viníka havárie.
  • Společnost AD-IN provede prohlídku vozidla, vyhotoví fotodokumentaci, komunikuje s opravcem rozsah oprav. Dále stanoví výši náhrady škody způsobem a v kalkulačním systému, který je obvyklý při likvidaci pojistných událostí ve všech pojišťovnách.
  • V případě leasingových nájemců společnost AD-IN vyžádá devinkulaci pojistného plnění u leasingové společnosti.
  • V případě dalších škod (na zdraví, majetku atd.) shromáždí společnost AD-IN veškeré podklady k uplatnění nároku.
  • Společnost AD-IN kontaktuje pojišťovnu a kontroluje včasnou likvidaci pojistné události.